המסמכים העיקריים הנדרשים לצורך התחלת התהליך:

✔ לווים שכירים: 3 תלושי משכורת אחרונים.
✔ לווים עצמאים: אישור רואה חשבון ודו"ח מס שנה אחרונה
✔ תדפיסי חשבון בנק מקוריים מ-5 החודשים האחרונים, של כל הלווים.
✔ אישור על הכנסה ממקורות אחרים, כמו שכר דירה, ביטוח לאומי וכו'. יש לצרף צילומים.

תעודות:
✔ תעודת זהות של הלווים, כולל ספח פרטים אישיים.
✔ תעודת עולה, כולל כל דפים.
✔ תעודת זכאות, אותה מנפיקים בסניפי הבנק.

מסמכים הנוגעים לרכישת הנכס:
✔ חוזה רכישה/טיוטת חוזה רכישה.
✔ נסח רישום בטאבו עדכני או אישור זכויות מחברה משכנת (החברה הקבלנית המנהלת את ספרי המשתכנים לגבי הנכס).
✔ העתק הצהרה לרשות המיסים/תצהיר הרוכשים שנחתם בפני עו"ד לעניין סיווג הדירה, לצורך חישוב מס רכישה כיחידה/חלופית/להשקעה.
✔ במידה ומדובר בנכס בבנייה, יש לצרף גם תכנית בנייה מאושרת והיתר בנייה בתוקף. תוכלו לקבל אותם במשרדי הרשות המקומית אליה הנכס שייך. צרפו גם אישור מהנדס על מצב הבנייה והעלות שלה.
✔ במידה ואתם משפצים, תצטרכו לצרף גם הצעת מחיר מהקבלן המבצע.

המסמכים הדרושים לבקשת המשכנתא?

המסמכים העיקריים הנדרשים לצורך התחלת התהליך:
לווים שכירים: 3 תלושי משכורת אחרונים.
לווים עצמאים: אישור רואה חשבון ודו"ח מס שנה אחרונה
תדפיסי חשבון בנק מקוריים מ-5 החודשים האחרונים, של כל הלווים.
אישור על הכנסה ממקורות אחרים, כמו שכר דירה, ביטוח לאומי וכו'. יש לצרף צילומים.

תעודות:
✔ תעודת זהות של הלווים, כולל ספח פרטים אישיים.
✔  תעודת עולה, כולל כל דפים.
✔  תעודת זכאות, אותה מנפיקים בסניפי הבנק.

מסמכים הנוגעים לרכישת הנכס:
✔ חוזה רכישה/טיוטת חוזה רכישה.
✔ נסח רישום בטאבו עדכני או אישור זכויות מחברה משכנת (החברה הקבלנית המנהלת את ספרי המשתכנים לגבי הנכס).
✔ העתק הצהרה לרשות המיסים/תצהיר הרוכשים שנחתם בפני עו"ד לעניין סיווג הדירה, לצורך חישוב מס רכישה כיחידה/חלופית/להשקעה.
✔ במידה ומדובר בנכס בבנייה, יש לצרף גם תכנית בנייה מאושרת והיתר בנייה בתוקף. תוכלו לקבל אותם במשרדי הרשות המקומית אליה הנכס שייך. צרפו גם אישור מהנדס על מצב הבנייה והעלות שלה.
✔ במידה ואתם משפצים, תצטרכו לצרף גם הצעת מחיר מהקבלן המבצע

רוצים לקבל מאתנו מתנה ?

השאירו פרטים לקבלת המדריך להתנהלות בנקאית נכונה או לכל שירות אחר שלנו: